Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Yinsense Yogalessen

Definities
 1. Yinsense: Yinsense, gevestigd te Renkum onder KvK nr. 77700740.

 2. Klant: degene met wie Yinsense een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Yinsense en de klant samen.

 4. Klant: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 5. Groepsles: een les zoals volgens rooster gegeven aan meerdere personen.

 6. Privéles/les op maat: een les die speciaal op maat gemaakt is en enkel gegeven wordt in overleg, aan een overeengekomen aantal personen.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Yinsense.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Herroepingsrecht
 1. Een klant kan een aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden op voorwaarde dat:

     • het product niet is gebruikt;

     • het geen product is dat snel kan bederven;

     • het geen product is dat speciaal voor klant op maat is gemaakt of aangepast;

     • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen;

     • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud;

     • de klant niet heeft afgezien van zijn of haar herroepingsrecht.

 

Prijzen
 1. Alle prijzen die Yinsense hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die Yinsense hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Yinsense te allen tijde wijzigen.

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Yinsense niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 4. De klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 5. Yinsense heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 

Eigen risico en aansprakelijkheid
 1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor risico van klant. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de klant geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

 2. Yinsense aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de consument.

 3. Yinsense is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de klant.

 4. Schade die door de klant al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yinsense, dienen te worden vergoed.

 

Materialen
 1. De klant zorgt bij deelname zelf voor geschikte materialen, uitgezonderd is deelname via proefles.

 

Proefles
 1. Klant mag in overleg met Yinsense en onder voorbehoud van beschikbare plaats een proefles volgen.

 2. Tijdens de proeflessen stelt Yinsense wanneer nodig materialen beschikbaar. Voor de Yin yoga les bestaat dit uit een mat, bolster en twee blokken.

 

Leskaart
 1. De klant koopt een leskaart waarmee hij/zij kan deelnemen aan de yogalessen.

 2. Een leskaart is geldig voor een vastgesteld aantal lessen.

 3. Een leskaart van Yinsense is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 4. Een leskaart van Yinsense heeft een geldigheidsduur van 6 maanden na aankoop, gedurende welke periode de lessen gevolgd kunnen worden.

 5. Indien klant geen gebruik maakt van het recht van deelname aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van de leskaart.

 

Betaling
 1. De betaling van de leskaart geschiedt door betaling aan de hand van een factuur of op wens van de klant via een betaalverzoek via WhatsApp.

 

Prijzen
 1. Alle prijzen die Yinsense hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die Yinsense hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Yinsense te allen tijde wijzigen.

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Yinsense niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 4. De klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 5. Yinsense heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 

Eigen risico en aansprakelijkheid
 1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor risico van klant. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de klant geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

 2. Yinsense aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de klant.

 3. Yinsense is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de klant.

 4. Schade die door de klant al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yinsense, dienen te worden vergoed.

 

Lesdeelname en herhaalde reservering
 1. Klant kan in overleg met Yinsense een plaats reserveren. Yinsense houdt bij reservering een plek beschikbaar voor klant.

 2. Indien klant niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk een dag voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald tot uiterlijk 2 maanden daarna. Dit gebeurt altijd in overleg met Yinsense, bij voorkeur per email.

 3. Indien klant zich niet tijdig heeft afgemeld behoudt Yinsense zich het recht voor een reservering te annuleren en een les in mindering op de leskaart te brengen als ware de les gevolgd.

 

Feestdagen, vakantie en annulering lessen
 1. Indien klant langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan reservering in overleg met Yinsense voor bepaalde tijd worden opgeschort.

 2. Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan communiceert Yinsense dit zo spoedig mogelijk.

 

Zwangerschap, blessures of ziekte
 1. Bij ziekte of zwangerschap kan in overleg met Yinsense een reservering voor bepaalde tijd worden opgeschort of beëindigd.

 2. Wanneer klant zwanger is of blessures heeft dient klant dit voor aanvang van de les te melden.

 3. Bij zwangerschap wordt het beoefenen van Yin yoga aangepast. In het laatste trimester is beoefening nauwelijks mogelijk en kan deelname bestaan uit op ontspanning en mindfulness gerichte oefeningen.

 4. Indien klant besluit deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.

 

Wijzigingen, lesrooster
 1. Yinsense behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de website en e-mail.

 2. Yinsense behoudt zicht het voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.